Auktionsvilkår

Alt sælges i den stand, hvori det er og forefindes, uden ansvar for rekvirenten eller undertegnede.  Fra hammerslaget henstår det solgte for købers regning og risiko. Effekternes beskrivelse er udarbejdet efter bedste overbevisning, men uden ansvar.

Mindste bud og næste overbuds størrelse beror på auktionarius. Opstår der, efter at hammerslaget er afgivet, tvivl om, hvem der var højstbydende, eller såfremt flere har budt samtidig, foretages nyt opråb. Der kan kun bydes ved brug af udleveret bydenummer. Bydenummer udleveres kun mod forvisning af gyldig billedlegitimation. Auktionshuset forbeholder sig ret til at opbevare  billedlegitimationen, indtil eventuelle forpligtelser overfor Østjysk Auktion ApS er afviklet.

Det købte skal være betalt kontant og afhentet fra auktionsstedet senest dagen efter  auktionen afholdes. Afhentes det ikke rettidigt, kan der tilkomme en opbevaringsafgift på dkr 250 pr påbegyndt uge. Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen ved købesummens erlæggelse.

Al færdsel i auktionslokalet foregår på egen risiko og regning.

Betalingen erlægges netto kontant til undertegnede senest på dagen for auktionen afholdelse.

Pr. 1. juli 1994 indførtes nye afgiftsregler for handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, ”brugtmoms”.

For brugte varer vil købssalær udgøre 20%  af hammerslaget + moms af købssalær ( ialt 25%) , med mindre andet bliver annonceret. For Nye & momsbelagte varer tillægges der 50% incl moms. Alle varer pålægges en hammerslags gebyr på dkr 18,00 + moms.

Folketinget vedtog i 1990 en lov om et Følgerets vederlag på 5% til kunstnere i Danmark og en række andre lande. Afgiften lægges på salg af kunstværker af nulevende kunstnere eller kunstnere, der er døde for mindre end 70 år siden. Følgeretsvederlaget skal kun erlægges, hvor hammerslagsprisen plus salær overstiger eur 300,-. Vederlaget vil blive pålagt køberen. Disse effekter vil i katalog være mærkede med ”CD” .

Tillægskonditioner forbeholdes, herunder at de enkelte effekter kan være omfattet af aftale omkring mindstepris.

Nedenstående salgskonditioner er gældende for salg

1. De anførte effekter er af omstående rekvirent indsat til bortsalg på offentlig auktion gennem Østjysk Auktion ApS, i det følgende benævnt ØA. Effekterne beskrives, med angivelse af vurdering og eventuel mindstepris

2. Salær af auktionssalg er momspligtigt i henhold til lov om moms ved handel med brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter.  Af hammerslag beregner ØA sig et salgssalær på 15 % + moms, i alt 18,75 %, som fratrækkes afregningen.  Bliver varen ikke solgt, afregnes der intet salgssalær.

3. ØA beregner sig et registreringsgebyr på dkr 16 + moms for hvert lot nummer. Gebyret skal betales uanset at varen eventuelt ikke skulle blive solgt. Gebyret fratrækkes den samlede afregning. Effekterne bliver fotograferet, beskrevet i katalog, og sat på førstkommende relevante auktion.

4. Eventuelle ekstra udlæg for transport, aftalte istandsættelser, eventuelle afbildninger, specielle forsikringer og lignende modregnes ligeledes i forbindelse med afregning.

5. I tilfælde af brand, indbrudstyveri og vandskade på en effekt i ØA´s varetægt, henvises til betingelserne i forsikrings-aftaleloven. Dvs. at sælgers egen indboforsikring eller vareforsikring skal dække, såfremt forsikringen omfatter dækning af sælgers effekter, som midlertidigt er placeret hos tredjemand.

8. Der kan  fastsættes mindstepriser. Det er betingelsen at mindsteprisen er påført nærværende indleveringsseddel. Der kan ikke sættes mindstepriser, hvor vurderingssummen er under 1000 kr. Skulle et auktionsnummer  ikke opnå hammerslag med mindsteprisen, er ØA berettiget at at beregne sig et hammerslagssalær på dkr 200 + moms. Salæret afregnes enten forud eller fratrækkes endelig afregning efter aftale.

9. Beskrivelse af effekter foretages efter bedste overbevisning. ØA har ret til at sammensætte varerne således at de kan opnå bedste pris for rekvirent. Skulle der efter auktionen imidlertid opstå tvivl om det solgtes ægthed eller den betegnelse effekten sælges under, og køberen i henhold til købskonditionerne tilbageleverer eller ikke vil aftage det købte, annulleres auktionskøbet. Effekten bliver herefter udleveret til rekvirenten, der er pligtig til at tilbagebetale en eventuel allerede modtaget afregning. ØA forbeholder sig ret til, overfor rekvirenten, at fremkomme med indsigelser vedrørende de indleverede effekters tilstand, herunder ægthed og alder og gøre sine beføjelser desangående gældende efter eventuel annullere handlen indenfor den i købeloven § 54 nævnte frist eller i særlige tilfælde indtil 5 år efter salgsdatoen.

10. Når registrering og/eller katalogisering er påbegyndt, kan intet trækkes tilbage fra auktionen. Insisterer rekvirent imidlertid på at trække effekter ud af auktionen, betaler rekvirent  et hammerslagssalær svarende til 30 % af vurderingen + moms, minimum dkr 500 + moms.
11. Rekvirenten garanterer at have uindskrænket og retmæssig ejendomsret over de indleverede effekter og at disse i enhver henseende er ubehæftede. Rekvirenten er på auktionsleders eller auktionsholders forlangende pligtig til at dokumentere deres lovlige adkomst til de indleverede effekter og såfremt de ikke er ejere af samme, da uden opfordring oplyse navn og adresse på ejerne. Varer kan kun indleveres mod fremvisning af gyldig billedlegitimation.

12. Salgsprisen på auktionen kan være højere eller lavere end den på nærværende indleveringsseddel eller i kataloget anførte vurderingspris. ØA forbeholder sig ret til at lade effekten overgå til ny auktion, såfremt der ikke kan opnås et acceptabelt bud. Salg foreligger, når der ved auktionen gives hammerslag og uanset om rekvirenten selv er højestbydende. Såfremt rekvirenten selv er højestbydende ved salg af egne effekter, skal denne betale såvel køber- som sælgersalær + moms af hammerslag.

13. Afregning sker automatisk ved ved bankoverførsel senest 14 dage efter auktionen til den på indleveringssedlen anførte bankkonto, forudsat at køber har indbetalt hele beløbet. ØA forbeholder sig  ret til at tilbageholde afregningen indtil den fulde købesum er indgået fra køber. ØA er til enhver tid berettiget til at foretage modregning for eventuelle tilgodehavender, hos rekvirent i forbindelse med afregning af solgte effekter.

14. I det omfang at ØA ikke kan formå køber, trods forudgående betalingspåmindelse og påkravsskrivelse, at indfri sine forpligtelser i et rimeligt tidrum (max 14 dage) efter auktionstidspunktet, er ØA berettiget til at annullere auktionskøbet. Først når auktionskøbet er annulleret af ØA går ejendomsretten tilbage til rekvirenten og effekterne vil automatisk blive indsat til bortsalg på efterfølgende auktion, eller returneret til sælger.

15. Såfremt effekterne ikke sælges ved førstkommende auktion, overføres disse automatisk til efterfølgende auktion.  Skulle effekterne ikke blive solgt på  den efterfølgende auktion, er rekvirent berettiget til at afhente effekterne. I modsat fald vil de blive overgivet til velgørende formål.  Indleverede effekter uden værdi kan ligeledes afleveres  til velgørende formål eller kasseres.

16. Såfremt usolgte eller tilbageleverede effekter henstår efter rekvirenten er blevet anmodet om afhentning, beregnes oplagspenge, som rekvirenten må betale, før udlevering kan finde sted.  Der  kan beregnes opbevaringsgebyr på dkr 250 for hver vare pr påbegyndt uge.

17. ØA er til enhver tid berettiget til at bortsælge indleverede effekter uden mindstepris i det omfang at rekvirenten ikke indfrier eventuelle skyldige beløb til ØA. Dette gælder også selvom mindsteprisen tidligere måtte være aftalt mellem parterne. Samme gælder for usolgte og tilbageleverede effekter, som henstår efter at rekvirenten er blevet anmodet om afhentning og hvor der er påløbet gebyr for opbevaring m.v.

18. Eventuel tvist vedrørende indleverede effekter afgøres ved Århus retskreds som værneting, subsidiært Vestre Landsret og afgøres i øvrigt efter dansk ret. Rekvirenten kan ikke støtte ret på  ØA’s auktionskonditioner overfor køber, men kun indleverings- og salgskonditionerne.

19. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. ØA er til enhver tid berettiget til  at foretage ændringer og tilføjelser i indleverings- og salgskonditionerne.

Forhåndsbud

Forhåndsbud afgives som kommisionsbud, dvs bud afgives efter Justitsministeriets redegørelse om Auktioner på Internettet dateret den 14. marts 2006.

Her skal specielt bemærkes at købere ikke har fortrydelsesret.

Der gives ikke garanti for at højstbydende på forhåndsauktionerne vil vinde disse, da de enkelte varer efterfølgende udbydes på fysisk auktion, som afsluttes med hammerslag, jvf Auktionslederloven.

Såfremt forhåndsbud og bud på gulvet i salen, står lige, vil det være bud i salen der vil få vindende hammerslag.

Kunder der vinder auktioner via forhåndsbud, vil blive kontaktet via email eller  telefonisk, for afregning og afhentning, hvilket typisk skal foregå senest 48 timer efter auktionens afholdelse.

Bud afgives efter Justitsministeriets redegørelse om Auktioner på Internettet dateret den 14. marts 2006.

Her skal specielt bemærkes at købere ikke har fortrydelsesret.

For varer købt via Online Live Bud, skal der være lavet aftale om afhentning inden for 48 timer efter hammerslaget er afgivet

Internetauktion

nternetauktioner kendetegnes i vore systemer ved at ordet Internetauktion altid optræder i

overskriften for auktionen.

Internetauktioner følger reglerne for E-handel, mht fortrydelse mm. Her skal det bemærkes atkøber har fortrydelsesret

Bemærk at følgende scenarier kan medføre udelukkelse fra mulighed for at afgive elektroniske bud:

– Ikke betaler og afhenter varen efter rykkerprocedure.

– Fortrydelse via mail-telefon-eller på anden måde, uden at have beset varen.

– Ved bud på 2 ens varer, hvorefter den “dyreste” fortrydes, dvs man har ikke haft en reel intension om at købe 2 ens varer.

For alle varer købt på internet auktioner tilkommer der et hammerslags gebyr på dkr 20,00 + moms, samt salær på 20 % + moms.

For alle varer solgt på internet auktioner tilkommer der et hammerslags gebyr på dkr 20,00 + moms, samt salær på 15 % + moms.

Kunder der vinder auktioner via internethandel, vil blive kontaktet via email eller  telefonisk, for afregning og afhentning, hvilket typisk skal foregå senest 48 timer efter auktionens afholdelse.